"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania." KKK 1213

W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest w II i IV niedzielę każdego miesiąca o godz. 12.00 (poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu).

Rodzice dziecka w tygodniu przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu przedkładając następujące dokumenty:

- odpis metryki urodzenia dziecka z USC,

- dowody tożsamości,

- świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa, jeżeli nie odbył się on w naszej parafii,

- zgoda na chrzest dziecka, jeżeli rodzice mieszkają na terenie innej parafii,

- informację o dacie urodzenia i adresie zamieszkania chrzestnych.

Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii, zobowiązani są dostarczyć z parafii zamieszkania zaświadczenia, potwierdzające możliwość podjęcia obowiązków rodzica chrzestnego.

Rodziców i chrzestnych obowiązuje konferencja przygotowawcza oraz spowiedź. Konferencje odbywają się w soboty poprzedzające niedzielę chrzcielną o godz. 18.00. Stosowne zaświadczenia, podpisy rodziców i chrzestnych należy złożyć w kancelarii parafialnej najpóźniej do soboty przed niedzielą chrzcielną.

W związku z wejściem nowych przepisów RODO z dniem 25 maja 2018 r., wszystkie dokumenty wydawane są na podstawie dowodu tożsamości osoby, dla której wystawiany jest dokument

Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).

*Fotograf i kamerzysta powinien mieć uprawnienia do rejestrowania wydarzeń we wnętrzach sakralnych. Prosimy o weryfikację tych uprawnień. Powinni również przed mszą udać się do zakrystii celem ustalenia współpracy z księdzem – nie chcemy wypraszać fotografa, który zachowuje się niestosownie w kościele i przeszkadza podczas liturgii.